δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Ειδικές κατασκευές - Βιομηχανικά > Εργοτάξιο Αεροδρομίου "Μακεδονία"
Εργοτάξιο Αεροδρομίου "Μακεδονία"

ΕΡΓΟ:  Εργοτάξιο Αεροδρομίου "Μακεδονία"

ΠΕΛΑΤΗΣ: κ/ξ ΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΘΗΝΑ Α.Ε.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Υποστήριξη της κοινοπραξίας για διάφορα εργοταξιακά θέματα καθώς και για τροποποιήσεις συμβατικών μελετών. Στα πλαίσια αυτά έγιναν οι ακόλουθες μελέτες:
 1. Μελέτη μεταλλικής εξέδρας φόρτωσης λιμένα Γρίτσας Λιτόχωρου διαστάσεων 8.0x18.5m, για της ανάγκες μεταφοράς υλικών, με τα έργα πρόσβασης και την θεμελίωση - αγκύρωση της. Η εξέδρα βρίσκεται σε πρόβολο 7μ και μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο ανατρεπόμενα οχήματα 50t.
 2. Τροποποίηση μελέτη παλαιάς μεταλλικής εξέδρας φόρτωσης στο χώρο του αεροδρομίου διαστάσεων 5.8x10.55 για της ανάγκες μεταφοράς υλικών με τα έργα για την θεμελίωση - αγκύρωση της. Η εξέδρα βρίσκεται σε πρόβολο 5μ και μπορεί να εξυπηρετεί ένα ανατρεπόμενο όχημα 50t.
 3. Τροποποίηση υφιστάμενου σιδηρότυπου για την κατασκευή των ογκολίθων του τοίχου αντιστήριξης της επίχωσης επέκτασης του αεροδιαδρόμου, με εναλλακτικές προτάσεις - λύσεις για την ανάρτηση τους.
 4. Μελέτη εφαρμογής για την βελτίωσης της ανωδομής του περιμετρικού, προς την θάλασσα, έργου του τροχοδρόμου.
 5. Μελέτες διαφόρων οχετών με φορτία αεροσκαφών (προσδιοριζόμενα από αεροσκάφη τύπου Airbus A340-600 και Boing B747-400, B777-300.
 6. Μελέτες ανύψωσης βαρέων αντικειμένων (όπως προκατασκευασμένοι οχετοί και άοπλα μπλόκια από σκυρόδεμα) συνολικού βάρους έως 75t και καθώς και λύσεις για ικριώματα
 7. Πρόταση, με δύο εναλλακτικές, για την τροποποίηση της γέφυρας πρόσβασης του φωτισμού προσέγγισης του αεροδιαδρόμου σε προμελέτη και η μία από αυτές (η 2η) εκπονήθηκε και σε μελέτη εφαρμογής. Το έργο είναι ένα γεφύρωμα συνολικού μήκους 750m σε τυπικά ανοίγματα 30m με 5 εγκάρσια γεφυρώματα μήκους 28m έκαστο. Το πλάτος του διαδρόμου είναι 1.50m. Μερικά χαρακτηριστικά της μελέτης του έργου:
  • Τα μεσόβαθρα αποτελούνται από:
   • Πρώτη εναλλακτική λύση: Ένα ζεύγος μεταλλικών πασσάλων Φ813x12.5 πληρωμένους με σκυρόδεμα ώστε να αυξηθεί η δυσκαμψία τους. Ο κεφαλόδεσμος των πασσάλων προβλεπόταν από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 1.3m επί του οποίου θα εδραζόταν η ανωδομή του γεφυρώματος.
   • Δεύτερη εναλλακτική λύση: Τριάδες μεταλλικών πασσάλων διατομής Φ559x12,5 δύο εκ των οποίων αντικριστά λοξοί με κλίση ¼ και ένα κατακόρυφος. Οι κεφαλόδεσμοι κατασκευάστηκαν επίσης μεταλλικοί από κλειστές διατομές και η ανωδομή εδράστηκε σε αυτούς.
   • Η διάταξη του έργου στα βάθρα των 5 πρώτων ανοιγμάτων, από την ξηρά, του έχουν εγκάρσια ανοίγματα μήκους περί τα 14m εκατέρωθεν του κυρίως άξονα του. Στις θέσεις αυτές και στις δύο εναλλακτικές προβλέποντας τετράδες κατακόρυφων πασσάλων συνδεδεμένους με κεφαλόδεσμους  από τα αντίστοιχα για κάθε λύση υλικά.
   • Σημειώνεται ότι η διάταξη των μεταλλικών βάθρων (δεύτερη εναλλακτική) και διότι αυτά θα ήταν προκατασκευασμένα σε μηχανουργείο, είχαν δυνατότητες ανοχών που θα μπορούσαν να καλύψουν ανοχές στην τοποθέτηση των πασσάλων.
  • Η θεμελίωση έγινε σε ανοικτή θάλασσα και σε βάθη από 13 έως 16 μέτρα σε πολύ χαλαρά εδάφη.
  • Τα γεφυρώματα είναι απολύτως τυπικά έχουν πλάτος καταστρώματος 1.5 μέτρα και χρησιμοποιούν δύο δοκούς από τυποποιημένες διατομές ΗΕΑ500 (για την κυρίως κατασκευή) και ΗΕΑ320 για τα εγκάρσια ανοίγματα. Κάθε άνοιγμα κατασκευάστηκε σε τρία τμήματα, για την μεταφορά του από το μηχανουργείο, και συναρμολογήθηκε στο εργοτάξιο πριν την ανέγερση του.
  • Όλη η ανωδομή (σε όλο το μήκος της) είναι συνεχής χωρίς την χρήση εφεδράνων και αρμών διαστολής, με εξαίρεση την έδραση στην ξηρά.
  • Δεδομένου ότι η κατασκευή ήταν υψηλής σπουδαιότητας ο σχεδιασμός έλαβε υπόψη του:
   • Λεπτομερές προσομοίωμα στο οποίο περιλαμβάνονταν όλα τα μέλη του φορέα σε όλη την έκταση του σε μια συνολική ανάλυση.
   • Αυξημένα σεισμικά φορτία και φασματική ανάλυση
   • Ύψος κυματισμού έως 1.85μ λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές γωνίες προσβολής, αυξημένη (1.0μ) διάμετρο πασσάλων, λόγω εναπόθεσης οργανισμών σε αυτούς, και μειωμένη διατομή πασσάλων από πιθανή οξείδωση.
   • Ανεμοφόρτιση κατά το EN19991-1-4
   • Ομοιόμορφη μεταβολή θερμοκρασίας κατά ± 350C και κατά διατομή ± 130C από το άνω στο κάτω πέλμα του φορέα.
   • Κινητό φορτίο 2kPa στο κατάστρωμα και, όπου ήταν δυσμενές 4kN  συγκεντρωμένο.
   • Υπήρξε έλεγχος ανεξάρτητου μηχανικού με παράλληλους υπολογισμούς.
  • Σύνταξη προδιαγραφών, κοστολόγηση και πινάκων υλικών.
  • Υποστήριξη της κοινοπραξίας κατά την κατασκευή του έργου με σύνταξη επιπλέον λεπτομερειών και επίλυση προβλημάτων σε διάφορα τεχνικά θέματα καθώς και έλεγχος των σχεδίων του μηχανουργείου για τα προς κατασκευή μεταλλικά τμήματα.
  • Η κατασκευή ολοκληρώθηκε ομαλά αν και υπήρξαν αρκετά από εκείνα τα ζητήματα που σε κάθε κατασκευή εμφανίζονται.
Χρόνος μελέτης: 2007-19
Κανονισμοί μελέτης: EN 1990, ΕΚΩΣ, ΕΑΚ

    Δείτε
   Επίσης...