δομοστατικοί μηχανικοί
GR EN
που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Έργα > Γέφυρες οδικές και σιδηροδρομικές > Σιδηροδρομικές γέφυρες της ΕΡΓΑΟΣΕ στο τμήμα Τιθορέα - Δομοκός
Σιδηροδρομικές γέφυρες της ΕΡΓΑΟΣΕ στο τμήμα Τιθορέα - Δομοκός

ΕΡΓΟ:  Οριστική μελέτη 2 σιδηροδρομικών γεφυρών διπλής γραμμής υψηλών ταχυτήτων της ΕΡΓΑΟΣΕ στο τμήμα Τιθορέα - Δομοκός στη Χ.Θ. 14+825 (ΣΓ 14) και 13+500 (ΣΓ15) συνολικού μήκους 395μ και440μ αντίστοιχα με προώθηση και σεισμική μόνωση.

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΕΡΓΑΟΣΕ AE
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Γραφείο Σ. Πηλίτσης, Α. Πρέζα, Δ. Τόλης και συν, Τ.Ο.Μ.
                                                    DENCO AE (Σύμβουλος για την σεισμική μόνωση)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
 
Ο φορέας των γεφυρών είναι συνεχής δοκός, μονοκυψελικό κιβώτιο με τυπικά ανοίγματα 45μ συνολικού μήκους 395μ (ΣΓ 14) και 440μ (ΣΓ15).Η ΣΓ 15 βρίσκεται κατά ένα τμήμα μόνο σε καμπύλη.  Η έδραση γίνεται σε σφαιρικά εφέδρανα ολίσθησης και ακολούθως σε μονοκυψελικά κιβωτοειδή βάθρα, ύψους έως 32.45μ (ΣΓ 14), 38.25μ (ΣΓ 15). Η θεμελίωση τους γίνεται με πασσάλους.
Ο σχεδιασμός της θεμελίωσης, καθώς η αντιστήριξη των εκσκαφών στα βάθρα, έγιναν από τον συνάδερφο Σ. Πηλίτση.
 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
 
Η ανωδομή αποτελείται από συνεχή προεντεταμένο φορέα εννέα ανοιγμάτων για την ΣΓ 14 και δέκα για την ΣΓ 15 με κεντρικά τυπικά ανοίγματα 45μ. Ο φορέας εδράζεται σε όλα τα βάθρα μέσω διάταξης σεισμικής μόνωσης.
 
Η σεισμική μόνωση βασίζεται στη χρήση σφαιρικών εφεδράνων ολίσθησης (εφέδρανα εκκρεμούς τριβής, FPS) και υδραυλικών αποσβεστήρων ιξώδους συμπεριφοράς οι οποίοι δρουν ως συσκευές δυναμικής εμπλοκής (shock transmission units) για τα φορτία λειτουργίας. Όλα τα εφέδρανα στα μεσόβαθρα έχουν δυνατότητα κίνησης και τις δύο οριζόντιες διευθύνσεις, ενώ στα ακρόβαθρα, λόγω απαιτήσεων της γραμμής, έχουν δέσμευση κατά την εγκάρσια διεύθυνση. Ο υπολογισμός των σεισμικών φορτίων έγινε με μη γραμμική ολοκλήρωση στο χρόνο με το πρόγραμμα SAP. Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο εφεδράνου 25MN.
 
Η διατομή του φορέα έχει μορφή μονοκυψελικού κιβωτίου, στατικού ύψους 3.75μ και συνολικού πλάτους, μαζί με τους προβόλους, 13.90μ
 
Η προώθηση έγινε σε τυπικά τμήματα των 22.5μ με χρήση μεταλλικού ρύγχους - προβόλου μήκους 29μ.
 
Οι γέφυρες βρίσκονται σε οριζοντιογραφική καμπύλη R=900m, ειδικά η ΣΓ 15 βρίσκεται στην έξοδο της και περιλαμβάνει και ευθύγραμμο τμήμα (δυσκολία στην κατασκευή με προώθηση).
 
Τα βάθρα έχουν διατομή 4.0x6.0m, στη θέση της δοκού έδρασης με την διάσταση 4.00 (κατά το άνοιγμα της γέφυρας) να μεταβάλλεται αυξανόμενη καθ ύψος με κλίση 1/60. Το πάχος των τοιχωμάτων είναι 50εκ και η κατασκευή τους με αναρριχόμενο ξυλότυπο από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 
Οι δοκοί έδρασης έχουν μορφή ανεστραμμένης πλακοδοκού. Ο κορμός της δοκού (επί της οποίας εδράζεται η γέφυρα) έχει ύψος 2.25μ.
 
Οι κεφαλόδεσμοι έχουν πάχος 3.00μ και εδράζονται σε πασσάλους αφαίρεσης εδαφικού υλικού διαμέτρου 1.20μ ή 1.50μ.
 
ΜΕΛΕΤΗ:
 
Η μελέτη έγινε σε δύο έγινε σε δύο συνδεδεμένες φάσεις:
Α' Φάση: Φάση προώθησης.
Η ανάλυση έγινε παρακολουθώντας τις φάσεις κατασκευής και μετακίνησης του καταστρώματος. Για τον σκοπό συντάχθηκε πρόγραμμα lisp (περί τις περί τις 7600 γραμμές κώδικα) για την εισαγωγή / τροποποίηση του στατικού προσομοιώματος στο πρόγραμμα στατικής ανάλυσης (sofistik) ώστε να παρακολουθεί την κίνηση (με την συνεχή αλλαγή του στατικού συστήματος για κίνηση ανά ένα ύψος του φορέα καταστρώματος -3.75μ-) κατά την προώθηση της ανωδομής, δεδομένου ότι το πρόγραμμα αυτό δεν είχε την με άλλο τρόπο δυνατότητα επίλυσης της προώθησης. Σε κάθε από τις θέσεις αυτές ο φορέας ελέγχονταν για  ατέλειες έδρασης και διαφορά θερμοκρασίας (εκτός από την ανά φάση προώθησης απώλειες προέντασης και ερπυσμών) και συντάσσονταν μια περιβάλλουσα εντατικών μεγεθών. Πλήθος επιμέρους φορτίσεων (απώλειας - θερμοκρασίας) ου δημιουργήθηκα ήταν για την ΣΓ14 2366 και για στη ΣΓ 15 2766, σε σύνολο υπολογιστικών μεταθέσεων 130 για την ΣΓ 14 και 144 για την ΣΓ 15.
 
Β' Φάση: Φάση λειτουργίας - σεισμός
Στη δεύτερη συνδεδεμένη φάση (με την έννοια της προηγούμενης έντασης και φόρτισης του καταστρώματος, όπως αυτή είχε προκύψει από την Α φάση) θεωρήθηκε ο φορέας στη τελική του θέση, εφαρμόστηκε η προένταση β φάσης, ελέγχθηκε με τα φορτία λειτουργίας καθώς και με εντατικά μεγέθη από τον σεισμό της μη γραμμικής επίλυσης.
 
 
Οι γέφυρες έχουν ολοκληρωθεί αλλά το έργο δεν είναι σε λειτουργία ακόμη.
 
Χρόνος μελέτης: 2006
Κανονισμοί μελέτης: DS804, ΝΕΑΚ

    Δείτε
   Επίσης...